حدود 3 قرن پیش و در سال 1745 اولین آسانسور دنیا که به عنوان وسیله جابجایی انسان در نظر گرفته می شود ساخته شد. اولین آسانسور دنیا به دستور لویی شانزدهم ساخته شد که به آن «صندلی پرواز» هم می گفتند. اولین آسانسور ها صرفا برای