برای ثبت درخواست نمایندگی فروش الکو لطفا فرم زیر را به دقت و با حوصله تکمیل نموده و منتظر تماس کارشناسان الکو باشید.

//
//

اطلاعات افرادی که با شما داد و ستد کاری داشته اند.

اطلاعات همکاران

نام و نام خانوادگی

1

2

3

نام پدر

تاریخ تولد

کدملی

آدرس

تلفن ثابت

تلفن همراه

فروشگاه یا شرکت

شماره حساب

نام بانک

شعبه